Utvecklande Ledarskap

Utvecklande ledarskap (UL) är den svenska modellen baserat på ”transformativt ledarskap” och utvecklat av Försvarshögskolan.  Modellen bygger på frekvensen av beteenden över tid. Omfattande studier visar att en högre frekvens av Utvecklande Ledarskap leder till ökad individuell utveckling och ökat organisatoriskt resultat. Modellen har genom åren utvecklats och uppmärksammar också de destruktiva beteenden som ger motsatt effekt.

I grund och botten är Utvecklande ledarskap ett förhållningssätt. En ledare som har förmågan att stimulera och motivera medarbetarna till ökad delaktighet och kreativitet är en ledare personer vill följa. När detta ytterligare förstärks i det egna agerandet som förebild och genom att visa personlig omtanke genom att ge stöd men också konfrontera skapas en arbetsmiljö som är hållbar, utvecklande och ger gynnsam effekt.

Målgrupp

Utvecklande ledarskap (UL) riktar sig till ledare och chefer på alla nivåer som har personalansvar. För dig som vill fortsätta utvecklas vidare i din ledarroll med hjälp av självinsikt och feedback.

Innehåll

Utbildningen är baserat på deltagarnas egna upplevelser, reaktioner och erfarenheter. Du förväntas delta mycket aktivt på kursen och du kommer med hjälp av olika metoder få möjlighet att fokusera på dig själv och ditt ledarskap. En stor del av utbildningen genomförs med grupper om tre i syfte att öka den egna reflektionen, s.k. lär-team.

  • 360° analys av eget ledarskap och beteenden
  • Olika typer av ledarbeteenden och hur dessa påverkar
  • Att se sin egen utvecklingspotential
  • Feedback och återkoppling
  • Personlig utvecklingsplan som stärker ditt ledarskap

Ramar

Utbildningen är 3 + 1 dag.

Utbildningen startar innan vi träffas genom en inventering av ledarens aktuella ledarskapsbeteenden med bedömningsverktyget ULL 360. Både överordnade, sidoordnade och underordande får möjlighet att bedöma ditt ledarskap samtidigt som du gör en självskattning.

Cirka två månader senare genomförs en fördjupningsdag. Däremellan arbetar du med att utifrån en konkret och individuell handlingsplan implementera dina nya färdigheter i vardagen. Du får också en individuell återkoppling/feedback som ytterligare stärker effekterna av ditt ledarskap.

Investeringen för dessa fyra dagar är: 18 500 kronor + logi 5 900 kronor

Är du intresserad av att genomföra detta i din egen organisation, kontakta oss. Många av våra kunder genomför det som en del av sina ledarutvecklingsprogram.

Försvarshögskolan utvecklar och kvalitetssäkrar konceptet. Samtliga handledare är certifierade handledare och följer FHS riktlinjer. Alla våra handledare har någon sorts beteendevetenskaplig utbildning och ledarerfarenhet som kompletterar handledarutbildningen.

 

Copyright © 2019 JS Human Invest