Konflikthantering

Konflikthantering

”Konflikter är bara av ondo”. Många av oss tycker ordet konflikt är ett negativt laddat ord och som vi på alla sätt försöker undvika i ord och handling. Vår ryggsäck påverkar oss hur vi upplever det vi kallar konflikter. Om vi väljer att inte hanterar dem kan de orsaka stora förluster i organisationen genom t.ex. hög personalomsättning, korta eller långtidssjukskrivningar, förlust av kunder, dålig kvalité m.m.

Vad händer om vi kan se det ur ett annat perspektiv? Kan det vara ett tecken på att gruppen utvecklas, på väg mot att bli produktiv och effektiv, där medarbetarna vågar och vill vara engagerade i organisationens utveckling? Vi lyfter upp det som ligger under ytan och skapar en arena där det finns en möjlighet att förstå och förhoppningsvis också möjlighet till att acceptera varandras olikheter. Det finns fördelar med att se konflikter som ett inslag i vardagen och som vi därför behöver kunna hantera på ett tillfredsställande sätt.

Det är inte ovanligt att grogrunden till konflikten ligger i den så kallade systemnivån (ansvar & befogenheter, riktlinjer, ledarskap, gränssnitt mot andra avd.) och sedan utvecklas till att handla om relations- eller individkonflikter. Genom aktivt arbete med gruppen/individen i samspel med dig som chef, ser vi över situationen och arbetar aktivt med att vända den negativa energin till något positivt. Vi skapar utveckling i gruppen som för er framåt till ökad effektivitet och produktivitet.

Erfarenheten visar att små konflikter i organisationen ytterst kan leda till kränkande särbehandling. Har du en handlingsplan för hur du skall hantera detta. Ingår dessa frågor i det systematiska arbetsmiljöarbetet du genomför på din arbetsplats? En fråga som tydligare kommit på agendan i och med Arbetsmiljöverkets nya arbetsföreskrift Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4)

Exempel på stöd kan vara (referenser finns på begäran inom alla områden)

  • Värdegrundsarbete
  • Upprättande av spelregler
  • Vi arbetar med feedback
  • Skapar förståelse för individens behov och gruppers utveckling
  • Vi identifierar konflikterna och dess grogrund (många delar kan ni hantera själva i organisationen)
  • Konflikthantering i grupp samt enskilt (även medling)
  • Upprättande av handlingsplan, kränkande särbehandling
Copyright © 2019 JS Human Invest