Medarbetarskap

Många av oss vittnar om att vi ser en skillnad i chefsrollen och således i ledarrollen jämfört med tidigare. Chefen förväntas idag utöva mer målstyrning och ha ett coachande ledarskap (Skandinavien) vilket innebär att denne inte längre är personen med mest faktakunskap eller erfarenhet inte heller inne i detaljerna.

Detta medför att din roll som anställd också förändras från att vara mer arbetstagare till medarbetare. Många organisationer har tydlig policys och riktlinjer kring ledarskap men få pratar eller har identifierat medarbetarskap. För att nå resultat i en organisation och skapa en arbetsplats där de anställda utvecklas och presterar behövs bägge delarna idag. Samspelet mellan ledarskap och medarbetarskap blir viktigt och nyckeln är att skapa förutsättningar för varandra.

Medarbetarskap är en filosofi som handlar om att medarbetare är delaktiga, engagerade och ansvarstagande. Hur bygger vi en organisation där medarbetaren kan vara aktiv i sin roll; ges inflytande att påverka och att ta initiativ samtidigt som arbetsgivare/chefer stöttar dem.

Forskning som bedrivs inom området visar på fördelar i form av bl.a. lägre sjukfrånvaro, fokus på arbetsuppgifterna, mindre konflikter, ökad utveckling. Filosofin kring medarbetarskap blir en direkt koppling till arbetsmiljön och hänger väl ihop med den nya AFSen Organisatorisk och Social arbetsmiljö (AFS 2015:4).

Vi är varandras arbetsmiljö – vår interaktion påverkar varandra!

Exempel på stöd kan vara (referenser finns på begäran inom alla områden)

  • Vad är medarbetarskap?
  • Skapar förståelse för individens behov och gruppers utveckling
  • Hur kan jag bidra i organisationen och vad är mitt ansvar?
  • Utbildning Organisatorisk och Social arbetsmiljö (AFS 2015:4)
    med tydlig koppling till den egna verksamheten.
Copyright © 2019 JS Human Invest